Hasznos információk
 1. Az adótanácsadást, valamint az adótanácsadók részvételével számviteli, társadalombiztosítási feladatokat ellátó egyéni vállalkozók és társas vállalkozások [továbbiakban: Adótanácsadó] feladata, hogy ügyfeleiknek a maximális szakmai segítséget megadja, valamint a hatóságok és más szervek előtt eljárva az ügyfeleiknek segítséget és képviseletet nyújtson jogainak érvényesítéséhez és kötelezettségeinek teljesítéséhez. Az Adótanácsadó munkájával törekedjen arra, hogy megbízóinak a törvényességbe vetett bizalma az eljárás során töretlenül megmaradjon, erősödjön. Az Adótanácsadó tudatosítsa ügyfeleiben, hogy az Adótanácsadók Egyesülete az Ő érdekvédelmüket is ellátja.
 2. Az Adótanácsadó kötelessége, hogy eljárása során felhasználjon minden alkalmat a megbízója érdekeinek védelmére, adókultúrájának fejlesztésére, a fennálló törvények tiszteletére. Ennek érdekében minden megnyilatkozásában érzékeltesse a jogállam, a jogrend iránti tiszteletét. Munkájával segítse elő megbízójának önkéntes jogkövetését.
 3. Nem lehet az Adótanácsadók Egyesülete tagja az, aki gazdasági-pénzügyi bűncselekmény elkövetése miatt jogerős ítélet hatálya alatt áll.
 4. Az Adótanácsadók Egyesülete tagjai környezetükben is képviseljék a közteherviselés elvét. Más képviseletét csak az vállalhatja, aki önmaga is tisztességesen adózó.
 5. Az Adótanácsadó munkája gyakorlásában a jogszabályok, a legjobb meggyőződése, valamint lelkiismerete alapján jár el. Adótanácsadó nem működhet közre abban, hogy jogszabályokkal visszaéljenek. Kötelessége, hogy a korrekt adózásra ösztönözzön, a költségelszámolás teljes körűsége mellett. Ne legyen partner az adóeltitkolásban, de használja ki a jogszabályok adta lehetőségeket, a fizetendő adók, járulékok optimális meghatározásában. Az Adótanácsadó ügyfele vélt és valós érdekében, annak felkérésére vagy utasítására se tegyen semmi olyat, ami ellentétes a jogszabályokkal.
 6. Az Adótanácsadó az ügyfelével kialakult bizalmi viszony keretei között ügyfelének érdekeit szem előtt tartva törekedjék arra, hogy a hivatalos eljárások ügyfelére nézve minél kedvezőbben fejeződjenek be.
 7. Az adóhatóság vagy bármilyen más hatóság adóhiány vagy járulékhiány megállapítása, egyéb hiányosság megállapítása esetén csak igazának tudatában vállalja az ügyfele képviseltét, felhasználva szakértelmét, felkészültségét. Szükség esetén vegye igénybe az Adótanácsadók Egyesülete más tagjainak vagy szervezeteinek szakmai segítségét. Adott esetben a szükséges mértékig vegye igénybe más szakmák szakértőinek segítségét.
 8. Adóperekben bíróság előtt önállóan, csak bejegyzett adószakértő vállaljon képviseletet. Eljárása során egyebekben jelen magatartási szabályok szerint járjon el az adószakértő is.
 9. Az Adótanácsadó legjobb tudása szerint járjon el a megbízás vállalása esetén. Az Adótanácsadó legjobb tudomása ellenére valótlant ne állítson, nem kellően ellenőrzött állításokra ne alapítson. Az Adótanácsadónak a munkája során és hivatalos eljárásokban alapvetően ügyfele írásos dokumentumait kell szem előtt tartania. Szóbeli előadásra csak akkor alapozzon, ha azt ügyfele aláírásával igazolva írásban is megerősíti. Minden rábízott ügyben kellően felkészülve, határozottan és fegyelmezetten kell eljárnia. Vissza kell utasítania az olyan megbízást, amelynek teljesítési határideje nem biztosít elegendő időt a nélkülözhetetlen vizsgálatok elvégzésére. Kötelessége, hogy az ügy teljes tényállását, minden lényegi vonatkozását megismerje.
 10. Az Adótanácsadó írásbeli vagy szóbeli előterjesztése legyen közérthető és szabatosan megfogalmazott. Előadásai az ügy tárgyára vonatkozzanak, jogi és szakmai okfejtései legyenek szakszerűek és tömörek. Tényszerűen hivatkozzon a jogszabályokra valamint joggyakorlatokra.
 11. Az Adótanácsadó törekedjék arra, hogy elnyerje ügyfele teljes bizalmát. Kötelessége, hogy ügyfelét az ügyének állásáról folyamatosan tájékoztassa. Munkája során köteles elkerülni minden olyan ténykedést, amely a vállalt ügy befejezését indokolatlanul késleltetné.
 12. Az Adótanácsadók Egyesülete tagjai legfontosabbnak a szakszerűen végzett munkát tartják. Ennek érdekében állandó szakmai önképzés és képzés az Adótanácsadó számára követelmény. Ennek egyik formája az alapszabály szerinti szakmai fórumokon való részvétel. Az Adótanácsadó esetleges szakmai hibájának, vétségének megítélésénél súlyosbító körülményt jelent, ha bizonyíthatóan elhanyagolta szakmai továbbképzését.
 13. Az Adótanácsadó segítse elő az Adótanácsadók Egyesülete munkáját. A rendezvényeken való megjelenésével, aktív, kezdeményező magatartásával, javaslataival, járuljon hozzá az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításához, az Adótanácsadó társadalmi megbecsülésének növeléséhez.
 14. Az Adótanácsadó munkájának gyakorlásával jelentős szerepet tölt be a helyes vállalkozói környezet kialakításában. Az Adótanácsadó hivatásának gyakorlása során következetesen lépjen fel a közéletben, a gazdaságban tapasztalható visszásságok ellen.
 15. Az Adótanácsadó külső felkérésre személyesen vagy az Adótanácsadók Egyesülete útján jogosult részt venni a gazdasági jogalkotási folyamatban, a jogértelmezésben. Ennek keretében hívja fel a figyelmet a jogalkalmazásban meglévő hiányosságokra, a társadalmi, a piaci és vállalkozói viszonyokkal szembekerülő jogi szabályozásra, annak megváltoztatása érdekében.
 16. Az Adótanácsadó érezze kötelességének a jogszabályi, az adóhatósági vagy más szervezetek munkájában tapasztalható visszásságoknak az Adótanácsadók Egyesülete felé történő jelzését is.
 17. Az Adótanácsadót tevékenységei körében eljárva minden irat, tény, adat, vagy körülmény vonatkozásában titoktartás kötelezi függetlenül attól, hogy a tudomására jutott dolog szoros összefüggésben van-e megbízásának tárgyával, illetve az mely ügyre vonatkozik.
 18. Titoktartási kötelezettség terheli az Adótanácsadót attól kezdve, hogy a titkot képviselő tényt, adatot bárki a megbízás szándékával tudomására hozta, függetlenül attól, hogy a megbízás létrejött-e. Az Adótanácsadót a titoktartás alól - a jogszabályokban meghatározott eseteket kivéve - csak a titok jogosultja mentheti fel.
 19. Azonos ügyben több ügyfél együttes képviselet esetén az Adótanácsadónak ügyfeleivel szemben az adott ügyben nincs titoktartási kötelezettsége, de erről az ügyfeleket tájékoztatnia kell. A titoktartási kötelezettség alóli ezen mentesség azonban még ebben az esetben sem sértheti ügyfeleinek érdekét.
 20. Az adótitok védelme kiterjed a munkavégzés során készített minden iratra. Iratot kiadni vagy betekintésüket lehetővé tenni csak az ügyfélnek, az Adótanácsadók Egyesülete Országos Elnökségének és az ellenőrzést végző Adótanácsadók Egyesülete szervezetének lehet, akik számára a titoktartás szintén kötelező.
 21. Az egymás közötti szakmai tapasztalatcsere, vagy tanácsadás keretben is kötelező a tevékenységgel összefüggő titoktartás, tehát ilyen esetben sem szabad az ügyfelet kiszolgáltatni, nevét megnevezni. A nem közvetlenül szerzett bizalmas információ továbbadása sem megengedett.
 22. Ha az Adótanácsadó munkája és eljárása során olyan tények és adatok birtokába jut, amelyek bűncselekményre utalnak, tagadja meg az ügy ellátását. Ezen túlmenően azonban más kötelezettség nem terheli és köti a titoktartási kötelezettség.
 23. Az Adótanácsadó csak olyan iratokat, beadványokat, okmányokat lásson el kézjegyével, amelyeket saját maga szerkesztett, vagy legalább is maga gondosan ellenőrzött. Az Adótanácsadó az elvégzett munkáért vállalja a felelősséget azzal is, hogy a hatóságok vagy mások felé küldendő iratokon nevét feltünteti.
 24. Ha olyan megbízást kap, amelyben ellentétes jogállású ügyfelei számára fejt ki adótanácsadói tevékenységet, mindegyik ügyfele érdekét egyformán képviselje. Ügyfeleinek csak a jogos érdekeivel azonosulhat, távol kell tartania magát minden személyeskedo vitától.
 25. Az Adótanácsadó ügyfele kérésére közreműködhet az ügyfelet mentő tényezők, okok, bizonylatok felkutatásában. Az Adótanácsadónak szorgalmaznia kell minden hiányzó okmány, bizonylat, irat beszerzését, pótlását, amely az eljárás és az ügyfél érdekének érvényesítése miatt szükséges.
 26. Az Adótanácsadó az ügyfele, illetőleg az adóhatóság és más szervek előtt az ugyanabban az ügyben korábban eljárt Adótanácsadó munkáját ne becsmérelje. Amennyiben a korábban eljárt Adótanácsadótól eltér álláspontja, véleménye alakul ki, erről az ügyfelet az Adótanácsadói munkához méltó módon tájékoztassa.
 27. Az Adótanácsadót a hatóságokkal való kapcsolatában az az elv vezesse, hogy más oldalról és más helyzetben ugyan, de közreműködésével azonos feladatok megvalósítását segíti elő. Az Adótanácsadó - a hatóságok felé - beadványainak, írásainak elkészítése során, de szóban is adja meg a részükre járó és elvi alapokon nyugvó tiszteletet, de ugyanezt követelje meg saját személyével és munkájával kapcsolatban is.
 28. Ha az Adótanácsadót eljárása során a hatóság tagja részéről sérelem éri, a sérelem orvoslása érdekében az Adótanácsadók Egyesületéhez fordulhat.
 29. Az adótanácsadó munka bizalmi jellege megköveteli, hogy az Adótanácsadók egymással szemben fokozott igényességgel teljesítsék kötelezettségeiket, hivatalos érintkezéseik során legyenek kölcsönösen segítőkészek, előzékenyek, becsüljék egymás munkáját.
 30. Az Adótanácsadó a hozzá érkezett tevékenysége szerinti megkeresésre, felvilágosítás, adatszolgáltatás vagy másfajta segítség kérésére a munka jellegének megfelelő keretek között - a titoktartás szabályait betartva - a lehető legrövidebb időn belül válaszoljon.
 31. Etikailag elfogadhatatlan, ha az Adótanácsadó a megbízás megszerzése érdekében meg nem engedhető módszert alkalmaz. Ilyen lehet például a - dömping - áron való ajánlattétel, vagy az ugyanarra a munkára jelentkező Adótanácsadó kedvezőtlen színben való feltüntetése.
 32. Az Adótanácsadók Egyesülete tagjai a fenti magatartási szabályokat magukénak vallják, munkájuk során azt egységesen alkalmazzák, ennek elveit a vállalkozásuk minden dolgozójával betartatják.
 33. Az Etikai Bizottsághoz bármelyik tag, vagy egyesületi szervezete fordulhat, kérve, hogy megítélése szerint a magatartási szabályokat megsértő tag ügyét vizsgálja meg. Az Etikai Bizottság a kérést 15 napon belül megvizsgálja és dönt arról, hogy a vizsgálatot lefolytatja-e. Elutasítás esetén fellebbezésnek helye nincs.