Hasznos információk

A Fórum menüpont alatt egyesületünk tagjai bejelentkezés után kérdéseket tehetnek fel, melyekre tagságunk nagy tapasztalattal rendelkező szakértőitől kaphatnak választ. Ha még nem tagja szervezetünknek, akkor lépjen be közénk, és Ön is ingyenesen férhet hozzá a mindennapi munkájához szükséges hasznos információkhoz.

Interaktív levelező fórum

Tovább a Levelező oldalra

Aktuális témák, hozzászólások

2020. január 24. - RE: kompenzációs felár
#523

Miklós! Köszönöm szépen a segítségét.


2020. január 24. - RE: kompenzációs felár
#119

Kedves Erzsébet, a tegnapi előadáson feltettem a kérdését Szabó Gábor úrnak, aki azt javasolta, hogy kérni kell a bírság mérséklését olyan indok alapján, hogy az ügyfele az elvárható gondosság követelménye alapján járt el. Továbbá azt is mondta Szabó Gábor úr, hogy hiába állítanak ki egy teljeskörű nyilatkozatot, amiben az őstermelő nyilatkozik valamennyi feltétel meglétéről ( beleértve a gazdasági társaságban fennálló tulajdoni részesedését is ), annak csak polgári jogi relevanciája...

Ha tag,tovább olvasáshoz itt adhatja meg Nevét és Jelszavát.
Ha még nem tag, további információkért regisztráljon.


2020. január 22. - RE: Alanyi mentes számlázás...
#119

Tisztelt Kolléga, igen, az a lényeg, hogy a számla feleljen meg az alábbi ÁFA törvényi feltételnek: " 169. § * A számla kötelező adattartalma a következő: a) a számla kibocsátásának kelte; b) a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja; c) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette; d) a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének da) adószáma, amely alatt mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették, vagy db) adószáma, amely alatt a 89. §-ban meghatározott termékértékesítést részére teljesítették, vagy dc) * adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegye, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, feltéve, hogy a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő adóalanyra a k) pont szerinti áthárított adó a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja és a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön; e) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe; f) * az értékesített termék megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján - az e törvényben alkalmazott vtsz., továbbá mennyisége vagy a nyújtott szolgáltatás megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján - az e törvényben alkalmazott TESZOR’15, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető; g) a 163. § (1) bekezdés a) és b) pontjában említett időpont, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétől; h) a „pénzforgalmi elszámolás” kifejezés, a XIII/A. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti adózás alkalmazása esetében; i) az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára vagy a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza; j) az alkalmazott adó mértéke; k) az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését e törvény kizárja; l) az „önszámlázás” kifejezés, ha a számlát a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő állítja ki; m) adómentesség esetében jogszabályi vagy a Héa-irányelv vonatkozó rendelkezéseire történő hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól; n) a „fordított adózás” kifejezés, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett; o) új közlekedési eszköz 89. §-ban meghatározott értékesítése esetében az új közlekedési eszközre vonatkozó, a 259. § 25. pontjában meghatározott adatok; p) a „különbözet szerinti szabályozás - utazási irodák” kifejezés, a XV. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetében; q) a „különbözet szerinti szabályozás - használt cikkek” vagy a „különbözet szerinti szabályozás - műalkotások”, vagy a „különbözet szerinti szabályozás - gyűjteménydarabok és régiségek” kifejezések közül a megfelelő kifejezés, a XVI. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetében; r) pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma. " Az m) bekezdés szerinti adat is legyen rajta a számlán...

Ha tag,tovább olvasáshoz itt adhatja meg Nevét és Jelszavát.
Ha még nem tag, további információkért regisztráljon.


2020. január 22. - kompenzációs felár
#523

Kompenzációs felárral kapcsolatban szeretnék segítséget, véleményeket kérni. Az őstermelőnek felvásárlási jegy lett kiállítva kompenzációs felárral. Le lett ellenőrizve, hogy az őstermelői igazolványa érvényes, szerepel benne a növény. Le lett ellenőrizve, hogy van FELIR száma. Az adószáma is le lett ellenőrizve, hogy érvényes. Most problémaként merült fel, hogy jogosulatlanul vontuk le a kompenzációs felárat, s fizessük vissza, mert az őstermelő nem volt jogosult a kompenzációs felárra, mivel gazdasági társaságban tulajdonos. Le lehet ezt valahol ellenőrizni, mert ha nem, akkor nem igazán tartom jogosnak, hogy a NAV tőlünk kéri a kompenzációs felár értékét. Mi leellenőriztünk mindent, az őstermelő aláírta a nyilatkozatot a felvásárlási jegyen, hogy jogosult a...

Ha tag,tovább olvasáshoz itt adhatja meg Nevét és Jelszavát.
Ha még nem tag, további információkért regisztráljon.


2020. január 22. - Alanyi mentes számlázása 85...
#1659

Tisztelt Szakértő! Azt szeretném megkérdezni, hogy alanyi mentes nyelvtanár hivatkozhat-e a számláján az adó hiánya okáról az alanyi mentesség helyett a 85.§-ra (MAA feltüntetése + szövegesen: "mentes az adó alól a tevékenység közérdekű jellege miatt"). A nyelviskola ezt várja el a beszámlázó KATA-stól, de egy alanyi mentesnek nem az alanyi mentességre hivatkozva kellene kiállítani a számlát? Egyrészt a 193.§ taxativ felsorolása arról, hogy mikor nem járhat el alanyi mentesként, nem tartalmazza ezt az esetet, másrészt viszont a 188.§ kiemeli a 12 milliós keretbe beszámító összegekből, mintegy sugallva, hogy akkor ilyen tevékenység esetén ezt külön kell nyilvántartani, így akár hivatkozhat is rá? Köszönöm...

Ha tag,tovább olvasáshoz itt adhatja meg Nevét és Jelszavát.
Ha még nem tag, további információkért regisztráljon.