Hasznos információk

A Fórum menüpont alatt egyesületünk tagjai bejelentkezés után kérdéseket tehetnek fel, melyekre tagságunk nagy tapasztalattal rendelkező szakértőitől kaphatnak választ. Ha még nem tagja szervezetünknek, akkor lépjen be közénk, és Ön is ingyenesen férhet hozzá a mindennapi munkájához szükséges hasznos információkhoz.

Interaktív levelező fórum

Tovább a Levelező oldalra

Aktuális témák, hozzászólások

2018. március 18. - RE: szakmai gyakorlat és jo...
#119

5. § (1) E törvény alapján biztosított * a) * a munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt és a nemzetiségi szószólót is), közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, ügyészségi szolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személy, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, az Országgyűlési Őrség, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, a Független Rendészeti Panasztestület tagja, a Magyar Honvédség szerződéses állományú tagja, a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona (a továbbiakban: munkaviszony), tekintet nélkül arra, hogy foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik, b) * a szövetkezet tagja, aki a szövetkezet tevékenységében munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogviszony keretében személyesen közreműködik, kivéve az iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató tagját - 25. életévének betöltéséig a tanulói, hallgatói jogviszonya szünetelésének időtartama alatt is -, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagját, valamint a szociális szövetkezetben tagi munkavégzés keretében munkát végző tagot, c) a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló, d) * az álláskeresési támogatásban részesülő személy, e) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó, f) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő társas vállalkozó, g) * a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (megbízási szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban) személyesen munkát végző személy - a külön törvényben meghatározott * közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy kivételével - amennyiben az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét, h) * az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy, kivéve a saját jogú nyugdíjast, i) * a mezőgazdasági őstermelő, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év, kivéve 1. az őstermelői tevékenységet közös igazolvány alapján folytató kiskorú személyt és a gazdálkodó család kiskorú tagját, 2. az egyéb jogcímen - ide nem értve a g) pont és a (2) bekezdés szerint - biztosítottat, 3. a saját jogú nyugdíjast és az özvegyi nyugdíjban részesülő személyt, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, j) * a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvényben meghatározottak szerint a főállású kisadózóként bejelentett személy, k) * az állami projektértékelői jogviszonyban álló személy. (2) * Az (1) bekezdés g) pontjában foglaltakon túl, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végző személynek kell tekinteni azt is, aki: gazdasági társaság társas vállalkozónak nem minősülő vezető tisztségviselője, alapítvány, egyesület, egyesületek szövetsége, társasház közösség, köztestület, kamara, európai részvénytársaság, egyesülés, európai gazdasági egyesülés, európai területi társulás, vízgazdálkodási társulat, erdőbirtokossági társulat, egyéb állami gazdálkodó szerv, egyes jogi személyek vállalata, közös vállalat, egyéni cég, szövetkezet, lakásszövetkezet, európai szövetkezet, állami vállalat, egyes jogi személyek vállalata, vállalatcsoport, Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezeteinek, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak, magánnyugdíjpénztárak tisztségviselője, vezető tisztségviselője, vagy e szervezetek felügyelőbizottságának tagja; a helyi önkormányzati választásokon választott képviselő és tisztségviselők, társadalmi megbízatású polgármester, feltéve, hogy járulékalapot képező jövedelemnek minősülő tiszteletdíja (díjazása) eléri az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott összeget. (3) * Biztosított az a természetes személy is, aki a munkát külföldi foglalkoztató számára Magyarország területén kívül végzi, és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló közösségi rendelet alapján e törvény hatálya alá tartozik. Véleményem szerint nem kell bejelenteni, mert a Tbj. fenti kategóriáiban nem szerepel ( nem biztosítási jogviszony ). Együttműködési megállapodás esetén pénzbeli juttatás a nappali rendszerű képzésben és a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt vevő tanuló részére jár ( lásd. MKIK A tanulószerződéssel , együttműködési megállapodással és hallgatói szerződéssel a munka világában c. kiadványt ( 2017 ), 37. oldalon )...

Ha tag,tovább olvasáshoz itt adhatja meg Nevét és Jelszavát.
Ha még nem tag, további információkért regisztráljon.


2018. március 18. - RE: szakmai gyakorlat és jo...
#768

Sajnos nem! Ügyfelem (a szakképzésben résztvevő és egyben Bt kültag, ahol a gyakorlat lesz) egy sablon szerződést kapott, ahol erre nem kérdeztek rá. Lehet, hogy evidensnek tartják, hogy a távoktatásban résztvevők munkahellyel rendelkeznek! Mit tegyek?...

Ha tag,tovább olvasáshoz itt adhatja meg Nevét és Jelszavát.
Ha még nem tag, további információkért regisztráljon.


2018. március 18. - RE: szakmai gyakorlat és jo...
#25

Kíváncsi vagyok: Amikor az együttműködési megállapodást megkötötték, akkor nem kerültek szóba ezek a kérdések?


2018. március 18. - szakmai gyakorlat és jogvis...
#768

Kedves Kollégák! Szakmai gyakorlaton van egy távoktatásban résztvevő hallgató. A gyakorlat 6 hét hosszú. Együttműködési megállapodással van a gyakorlati helyen. Úgy tudom, hogy alapesetben ez nem biztosítási jogviszony, ezért a NAVnak nem kell bejelenteni a T1041-en és járulékokat, valamint adót sem vonunk a "béréből". Erre a tanulói/hallgatói jogviszony ad lehetőséget, hiszen az a biztosítási jogviszony. Viszont nem vagyok biztos abban, hogy ez a távoktatásos hallgatónál is igaz-e? Ráadásul ez a hallgató máshol nincs biztosítva, csak az eüszolg járulékot fizeti maga után. Kérdésem az, hogy ebben az esetben sem jön létre biztosítási jogviszony és nem kell bejelenteni a hallgatót , ill nincsenek járulékok?...

Ha tag,tovább olvasáshoz itt adhatja meg Nevét és Jelszavát.
Ha még nem tag, további információkért regisztráljon.


2018. március 15. - Kanadai cég részére kiállít...
#1443

Tisztelt Kollégák! Belföldi cég kanadai cég megrendelésére, ügynöki jutalékért munkát végzett Magyarországon. Rádióadót épített a kanadai Mo-on, az ezzel kapcsolatos m.o-i ügyintézés egy részét végezte a cégem. A kanadai cégnek van magyar adószáma. Megerősítést kérek, hogy az ügynöki jutalékot áfásan kell kiszámlázni, a kanadainak bevallást kell adnia a NAV -hoz amelyben lerendezheti az általa kifizetett magyar áfát. A számlázás ugye nem azért történik áfásan mert a rádióadó M.o-on van, hanem mert a kanadai cég rendelkezik magyar adószámmal. Jól gondolom?...

Ha tag,tovább olvasáshoz itt adhatja meg Nevét és Jelszavát.
Ha még nem tag, további információkért regisztráljon.